تکالیف 11 دسامبر

فارسی : 

  • ارسال دو برگ کاربرگ مربوط به درس ششم فارسی
  • 3 الی5 خط بند روایتی (روایی) در مورد خاطرات اولین روز کلاس اول ابتدایی دانش آموزان نوشته شود.  ( علائم نگارشی رعایت گردد)

 

ریاضی : 

  • صفحات 52 الی 55 انجام شود .

 

با سپاس از همراهی شما عزیزان