فارسی 20 نوامبر

1 – دو بار از کلمات مشخص شده درس 5 (رهایی از قفس)نوشته شود .

2 – نگارش از صفحه ی 31 الی 36 انجام شود .

3 – خانم آدرینا شکر الهی تحقیق در مورد مولوی باید انجام دهند .

4 – هفته آینده فقط از فصل دوم فارسی آموزن کوچک خواهیم داشت ، برگه ی آزمون روز شنبه ارسال می گردد لطفا در صورت امکان پرینت گرفته در اختیار دانش آموز قرار دهید در غیر این صورت دانش آموز می تواند جواب ها را در برگه ای جداگانه نوشته و ارسال نماید.

5- سه برگ معنی شعر ، معنی کلمات درس 5 در کانال تلگرام جهت مطالعه دانش آموزان ارسال می گردد.