فارسی – 13 نوامبر

دو برگ آزمون دوره ای درس های 1 تا 4 ارسال می گردد . (کاربرگ ها در تلگرام قرار داده خواهد شد ) 

در کلاس نحوه درست کردن جدول کلمات آموزش داده شد ، 5 کلمه از درس 1 تا 4 انتخاب و جدول ساخته شود .