تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۴ می

 

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۴ می

فارسی:
از کتاب پیک های هفتگی، چهار مهرانه ی ۱، ۲، ۳ و ۴ همچنین چهار آبانه ی ۱، ۲، ۳ و ۴ را مطالعه کنید. به

املای کلمات دقت کنید و با صدای بلند بخوانید. (به صورتی که صدایتان مزاحم خانواده نشود) نمونه سوالاتی

را که در تلگرام می گذارم پرینت گرفته و انجام دهید.
ریاضی:
درس احتمال دوباره تدریس و توضیح بیشتر داده شد. تمرینات مربوط به آن حل شد.
تکلیف:
ادامه تمرینات ” مرور فصل ” را در کتاب حل کنید. سوالاتی که در گروه تلگرام خواهم گذاشت را نیز
پرینت گرفته و حل کنید.
علوم:
جزوه های علوم را مطالعه کنید.
اجتماعی:
جزوه های اجتماعی را مطالعه کنید.
قرآن و هدیه های آسمانی:
امتحان قرآن برگزار شد.
تکلیف:
هفته ی آینده امتحان شفاهی هدیه های آسمانی خواهیم داشت. لطفاً جزوه را مطالعه کنید.

شاد و سلامت و پیروز باشید.
نسرین شریفیان