تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۳۰ مارچ
فارسی:
بهارانه شماره ۱ مطالعه و به سوالات و تمرین ها پاسخ داده شد. واژه نامه صفحه های ۱۴۴ و ۱۴۵ و روخوانی پرسیده شد. حفظ شعر پرسیده شد که متاسفانه فقط یک نفر از دانش آموزان شعر را حفظ کرده بود. درس هفدهم “کار و تلاش” تدریس شد. دیکته کلاسی از کلمات چشمه و سنگ برگزار شد.
تکلیف:
بهارانه ی شماره ی ۲ را ابتدا مطالعه و سپس به سوالات آن پاسخ دهید. دانش آموزانی که شعر چشمه و سنگ را حفظ نکرده بودند، برای هفته ی آینده آمادگی داشته باشند که پرسیده خواهد شد. شعر کار و تلاش را مطالعه و روانخوانی تمرین کنید. هفته ی آینده املای کلاسی از کلمات همین درس خواهد بود. مطالعه و تمرین کنید. واژه های صفحه های ۱۴۶ و ۱۴۷ را حفظ کنید. پرسش کلاسی خواهیم داشت.
ریاضی:
محیط و مساحت شکل های هندسی توضیح مجدد، تمرین و رفع اشکال شد.
محیط دایره تدریس شد.
تکلیف:
تمرینات صفحه ی ۱۱۱ و ۱۱۲ در کتاب حل شود.
علوم:
درس ۱۲ “از ریشه تا برگ ” تدریس شد.
تکلیف:
مطالب و سوالات درس ۱۲ را از روی جزوه مطالعه کنید.

سلامت، پیروز و شاد باشید
نسرین شریفیان