تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۹ مارچ

 

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۹ مارچ
فارسی:
زمستانه شماره ۱۱ پاسخ داده شد. درس قبل پرسش شد. دیکته کلاسی از درس “وقتی بوعلی کودک بود” برگزار شد.
تکلیف:
واژه های پایان کتاب فارسی، از صفحه ی ۱۴۲ تا پایان ۱۴۵ حفظ کنید. البته این کلمات طی سال مطالعه و حفظ شده است و این جهت دوره و تمرین بیشتر است. پیک نوروزی را مطالعه و سپس پاسخ دهید.
ریاضی:
تمرینات درس قبل رفع اشکال شد. درس مساحت لوزی و ذوزنقه تدریس شد.
تکلیف:
تمرینات از صفحه ی ۱۰۷ تا پایان صفحه ی ۱۰۹ را در کتاب انجام دهید.
اجتماعی:
درس ۱۹، “ایرانیان مسلمان حکومت تشکیل می دهند” و درس ۲۰ “وزیران کاردان” تدریس شدند.
تکلیف:
متن و سوالات مربوطه را از روی جزوه مطالعه کنید.
قرآن و هدیه های آسمانی:
درس ۱۴ را از روی جزوه ی هدیه های آسمانی مطالعه کنید.

سلامت، پیروز و شاد باشید.
نسرین شریفیان