تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۲ مارچ

 

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۲ مارچ
فارسی:
روخوانی درس های زیر آسمان شهر و حکایت حکمت تمرین شد. زمستانه شماره ۱۰ جواب داده شد. دیکته پا تخته از هر دو درس برگزار شد. درس ۱۶، “وقتی بوعلی کودک بود” تدریس شد. تمرین های همین درس در کتاب نگارش جواب داده شد. انشاء تمرین شد.
تکلیف:
روخوانی درس جدید را تمرین کنید. از روی کلمات درس جدید، “وقتی بوعلی کودک بود” ۳ مرتبه بنویسید. دیکته تمرین کنید. هفته ی آینده، دیکته ی کلاسی از همین درس خواهد بود. زمستانه شماره ۱۱ را مطالعه و سپس به سوالات آن پاسخ دهید.
ریاضی:
جمع ، ضرب و تفریق برای اعداد اعشاری تمرین و رفع اشکال شد.
تکلیف:
تمرینات “مرور فصل ” از بخش اعداد اعشاری را جواب دهید.
علوم:
درس ۱۱ با عنوان ” بکارید و بخورید” تدریس شد.
تکلیف:
از روی جزوه مطالب مربوط به درس فوق را مطالعه کنید.
اجتماعی:
درس های ۱۷ و ۱۸ “سفر به کربلا” ۱ و ۲ را مطالعه کنید.
قرآن و هدیه های آسمانی:
هدیه آسمانی درس ۱۳ ” کوچک های بزرگ” را از روی جزوه مطالعه کنید.

پیروز، شاد و سلامت باشید.
نسرین شریفیان