تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۲۴ فوریه

 

 

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۲۴ فوریه
فارسی:
روخوانی درس ها تمرین شد. زمستانه ی شماره ی ۹ روخوانی و پاسخ داده شد. تمرینات درس ” کاجستان” از کتاب نگارش پاسخ داده شد. دیکته کلاسی از آخرین سه درس قبل برگزار شد. درس جدید “زیر آسمان شهر” و حکایت “حکمت” تدریس شد.
تکلیف:
زمستانه ی شماره ی ۱۰ را مطالعه و سپس به سوالات آن پاسخ دهید. از کلمات مشخص شده ی درس جدید سه بار بنویسید. هفته ی آینده دیکته ی کلاسی از درس های “زیر آسمان شهر” و حکایت “حکمت خواهد بود. لطفاً جهت آمادگی، پس از تمرین یک دیکته در منزل بنویسید.
ریاضی:
تمرینات ریاضی بررسی و رفع اشکال شد.
ضرب اعداد اعشاری تدریس شد.
تکلیف:
تمرین ها از صفحه ی ۹۸ تا پایان صفحه ی ۱۰۱ را در کتاب حل کنید.
علوم:
درس ۱۰، “خاک با ارزش” تدریس شد.
تکلیف:
سوالات مربوط به درس را از روی جزوه مطالعه کنید.
اجتماعی:
درس ۱۵ ” باز گشت از سفر حج” و درس ۱۶ “مدینه شهر پیامبر (ص)” تدریس شدند.
تکلیف:
سوالات درس های جدید را از روی جزوه مطالعه کنید.
قرآن و هدیه های آسمانی:
درس ۱۲ “خورشید پشت ابر” تدریس شد.
تکلیف:
سوالات مربوط به درس جدید را از روی جزوه مطالعه کنید.

پیروز و شاد و سلامت باشید
نسرین شریفیان