تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۱۷ فوریه

 

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۱۷ فوریه

اولیاء محترم، برگه های امتحانی ترم اول به هر دانش آموز تحویل داده شد. لطفاً امضاء بفرمایید و هفته ی آینده به مدرسه باز گردانید.
فارسی:
زمستانه شماره ی ۸ روخوانی و جواب سوالات و تمرین ها چک و دوره شدند. از حفظ خوانی شعر “بال در بال پرستو … ” پرسش شد. درس ۱۵ “کاجستان” تدریس شد.
تکلیف:
روخوانی درس کاجستان را انجام داده و بفرستید. کلمات مشخص شده ی را سه بار بنویسید. از کتاب نگارش، تمرین های همین درس را کامل کنید. به سوالات زمستانه ی شماره ی ۹ پس از مطالعه و یادگیری مطالب آن پاسخ دهید. هفته ی آینده دیکته ی کلاسی از همین درس بصورت جمله نویسی با کلمات خواهد بود. لطفا جهت آمادگی تمرین کنید.
ریاضی:
اعداد اعشاری، جمع و نوشتن آنها بصورت کسر اعشاری مجدداً توضیح داده شد و با حل تمرین، رفع اشکال شد. تفریق اعداد اعشاری تدریس شد.
تکلیف:
تمرینات صفحه های ۹۶ و ۹۷ را در کتاب انجام دهید
علوم:
درس ۹، “کارها آسان می شود ۲” تدریس شد.
تکلیف:
سوالات درس جدید را از روی جزوه ی مربوطه مطالعه کنید.
اجتماعی:
درس ۱۴ “زندگی در نواحی مختلف جهان” تدریس شد.
تکلیف:
سوالات همین درس را از روی جزوه مطالعه کنید.

پیروز، شاد و سلامت باشید.
نسرین شریفیان