تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۱۰ فوریه

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۱۰ فوریه
فارسی:
زمستانه ی شماره ی ۷ روخوانی و به سوالات هر بخش پاسخ داده شد. تمرین و سوالات درس “شجاعت” از کتاب نگارش، پاسخ داده شد. دیکته ی کلاسی از درس شجاعت در کلاس برگزار شد.
تکلیف:
روخوانی درس “شجاعت” را تمرین کنید. دانش آموزان عزیزی که روخوانی شان را نفرستاده اند، لطفاً پس از تمرین، ضبط صدایتان را بفرستید. کلمات مترادف، متضاد و هم خانواده ی درس را مطالعه و تمرین کنید. هفته ی آینده دیکته ی کلاسی از همین کلمات خواهد بود. به دانش آموزانی که شعر “بال در بال پرستوهای …” را حفظ نکرده بودند، فرصت دیگری تا هفته ی آینده داده شد. لطفاً حفظ کنید. دقت فرمایید که حفظ شعر قسمتی از برنامه ی درسی است. زمستانه ی شماره ی ۸ را پس از مطالعه انجام دهید.
ریاضی:
با توضیح و تمرین های اضافی، اشکالات تمرینات درس اعداد اعشاری برطرف شد. جمع اعداد اعشاری تدریس شد.
تکلیف:
تمرینات از صفحه ی ۹۳ تا پایان ۹۵ را در کتاب حل کنید.
قرآن و هدیه های آسمانی:
امتحان قرآن و هدیه های آسمانی برگزار شد.

شاد، پیروز و سلامت باشید.
نسرین شریفیان