تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۲۷ ژانویه

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۲۷ ژانویه
فارسی:
زمستانه ی شماره ی ۵ تمرین و دوره شد. درس جدید “بال در بال پرستوهای خوب” تدریس شد. دیکته ی کلاسی از درس ” روزی که باران می بارید” برگزار شد.
تکلیف:
شعر بال در بال پرستوهای خوب را روخوانی و حفظ کنید.
زمستانه ی شماره ی ۶ را پس از مطالعه ی دروس ، پاسخ دهید.
هفته ی آینده دیکته ی کلاسی از درس های ۱۲ و ۱۳ خواهد بود. لطفاً جهت آمادگی تمرین کنید.
ریاضی:
سوالات تکلیف هفته ( زمستانه ۵) تمرین، رفع اشکال و انجام شدند.
درس اعداد اعشاری تدریس شد.

تکلیف:

تمرینات از صفحه ی ۸۸ تا پایان صفحه ی ۹۲ در کتاب حل شوند.
علوم:
پس از کمی سوال و جواب و تمرین از کلیه ی دروس جهت آمادگی برای امتحان، آزمون علوم برگزار شد.
اجتماعی:
هفته ی آینده امتحان اجتماعی ترم اول خواهیم داشت. کتاب اجتماعی و جزوه ی سوالات را تا پایان درس ۱۳ ” حرکت های زمین” مطالعه کنید. امتحان ساعت ۲:۳۰ برگزار خواهد شد.
هدیه های آسمانی :
کتاب و جزوه تا پایان درس ۱۱ مطالعه و تمرین شوند.
قرآن:
نماز و یا یک سوره از قرآن را حفظ نمایید.

پیروز و شاد و سلامت باشید
نسرین شریفیان