تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۲۰ ژانویه
فارسی:
زمستانه شماره ی ۴ تمرین و انجام داده شد. نمونه سوال جهت آمادگی برای امتحان نگارش تمرین شد. امتحان نگارش و همچنین هنر برگزار شد. درس” روزی که باران می بارید” تدریس شد.
تکلیف:
زمستانه شماره ی ۵ را پس از مطالعه ی دروس، انجام دهید و به سوالات آن پاسخ دهید. روخوانی درس را انجام دهید و بفرستید. کلمات درس ۱۳ را دو مرتبه بنویسید. هفته ی آینده دیکته ی کلاسی از درس سیزدهم خواهد بود. جهت آمادگی، یک دیکته از درس فوق نیز بنویسید.
ریاضی:
چند ضلعی ها و مجموع زاویه های آنها تدریس شد.
تکلیف:
تمرینات از صفحه ی ۷۹ تا پایان صفحه ی ۸۵ را در کتاب حل کنید.
علوم:
هفته ی آینده، امتحان علوم ترم اول خواهد بود. جهت آمادگی بیشتر، کتاب علوم، جزوه ی علوم، نمونه سوالات داخل پیک های هفتگی را مطالعه و تمرین کنید. امتحان تا پایان درس هفتم، ” چه خبر ۲ ” خواهد بود.
تعلیمات اجتماعی:
جهت آمادگی برای امتحان، دو هفته ی آینده، از جزوه ی اجتماعی تا پایان درس سیزدهم مطالعه شود.
هدیه های آسمانی:
جزوه ی هدیه های آسمانی را مطالعه کنید.

شاد، پیروز و سلامت باشید
نسرین شریفیان