تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۱۳ ژانویه

 

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۱۳ ژانویه
فارسی:
زمستانه ۳ جواب داده شد. املاء کلاسی از درس های نقش خردمندان و نام نیکو برگزار شد.
بخوان و بیندیش ” زال و سیمرغ ” حکایت ” بانگ گاو” تدریس شد.
تکلیف:
روخوانی درس جدید را تمرین کنید و روانخوانی آن را بفرستید. از روی کلمات مشخص شده ی درس ۳ مرتبه بنویسید. هفته ی آینده امتحان نگارش خواهیم داشت. جهت آمادگی، سوالات قسمت نگارش پیک های هفتگی (مهرانه، آبانه، …) را مرور کنید. کتاب نگارش را مطالعه کنید. زمستانه ی شماره ی ۴ را انجام دهید. دقت بفرمایید که برای امتحان هنر، وسایل مورد نیاز (مداد رنگی …) همراه داشته باشید.
ریاضی:
پس از یکی دو ساعت دوره و حل تمرین و رفع اشکال از بخش های مختلف کتاب ریاضی، امتحان ریاضی ترم اول برگزار شد.
علوم:
جزوه ی علوم را تا پایان درس هفتم ” چه خبر ۲ ” مطالعه کنید.
اجتماعی:
جزوه ی اجتماعی را تا پایان درس سیزدهم “حرکت های زمین ” مطالعه کنید.
هدیه های آسمانی:
جزوه ی هدیه های آسمانی را تا پایان درس یازدهم ” سرو سر بلند” مطالعه کنید.

شاد، پیروز و سلامت باشید.
نسرین شریفیان