تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۱۶ دسامبر

 

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۱۶ دسامبر
فارسی:
آذرانه شماره ۴ جواب داده شد. روخوانی نگارش کلمات متضاد و … پرسیده شد. درس ۹ کتاب نگارش جواب داده شد. از درس ۹ دیکته گفته شد. شعر سرای امید و درس ۱۰ نام نیکو تدریس شد.
تکلیف:
روخوانی شعر و درس “نام نیکو” را انجام دهید و بفرستید. از روی کلمات مشخص شده ی درس ۲ تا ۳ بار بنویسید. دیکته تمرین کنید. روز شنبه ۶ ژانویه امتحان فارسی و دیکته خواهیم داشت. زمستانه شماره ۱ و ۲ را پس از مطالعه کامل کنید.
ریاضی:
اشکالات دانش آموزان از درس قبل برطرف شد. درس تقارن محوری و مرکزی تدریس شد.
تکلیف:
باقیمانده ی تمرین ها از صفحه ۶۸ تا پایان صفحه ۷۴ را حل کنید.
علوم:
درس های چه خبر ۱ و ۲ پرسش شدند.
اجتماعی:
درس های قبلی پرسش شدند. درس ۱۰ ” کشور ما چگونه اداره می شود” تدریس شد.
تکلیف:
درس ۱۰ را از روی جزوه مطالعه کنید.
هدیه های آسمانی:
درس هشتم ” عطر اذان ” را از روی جزوه مطالعه کنید.

سلامت، شاد و پیروز باشید
نسرین شریفیان