تکلیف هفتگی پنجم دبستان ۹ دسامبر

 

تکلیف هفتگی پنجم دبستان ۹ دسامبر
فارسی:
روخوانی دروس پرسش و تمرین شد. املای کلاسی برگزار شد. آذرانه ی شماره ۳ تمرین و پاسخ داده شد.
درس نهم ” نام آوران دیروز، امروز، فردا” تدریس شد.
تکلیف:
روخوانی درس جدید تمرین و سپس روانخوانی رکورد و فرستاده شود. کلمات مشخص شده ی درس نهم، سه بار نوشته شود. درس نهم از کتاب نگارش را در کتاب کامل شود. آذرانه ی شماره ی ۴ پس از مطالعه و روخوانی پاسخ داده شود. هفته ی آینده دیکته ی کلاسی از درس ۹ خواهد بود. جهت آمادگی، در منزل تمرین و یک دیکته از این درس گفته شود.
ریاضی:
درس تناسب تمرین، دوره و اشکالات مربوطه برطرف شد. درس درصد تدریس و چند صفحه از تمرینات مربوطه در کتاب حل شدند.
تکلیف:
ادامه ی تمرینات درصد تا پایان صفحه ی ۶۵ حل شوند.
علوم:
درس “چه خبر ۲” مطالعه شود.
اجتماعی:
درس های حمل و نقل ۱ و ۲ تدریس شدند.
تکلیف:
سوالات مربوط به این دروس از روی جزوه مطالعه شوند.
هدیه های آسمانی
درس ۷ “رنگین کمان جمعه ” را از روی جزوه مطالعه کنید.

شاد، سلامت و پیروز باشید
نسرین شریفیان