تکلیف هفتگی پنجم دبستان ۲ دسامبر

 

تکلیف هفتگی پنجم دبستان ۲ دسامبر
فارسی:
آذرانه ی شماره ی ۲ کار شد. درس آوازی برای وطن و درس رئيس علی (حکایت) تدریس شد. دیکته ی کلاسی از درس “دفاع از میهن ” برگزار شد. نگارش درس هشتم در کلاس پاسخ داده شد.
تکلیف:
روخوانی درس جدید تمرین شود. سپس رکورد و فرستاده شود. کلمات مشخص شده ی درس جدید را ۲ تا ۳ بار نوشته شود. هفته ی آینده دیکته ی کلاسی از درس ۸ خواهد بود. جهت آمادگی یک دیکته در منزل تمرین شود. آذرانه ی شماره ی ۳ پس از مطالعه جواب داده شود.
ریاضی:
دروس قبل دوره و اشکالات برطرف شد. تناسب صفحه ی ۵۶ تدریس شد.

تکلیف:

تمرینات تا پایان صفحه ی ۵۹ تمرین و حل شود.
علوم:
درس های ۳ و ۴ پرسش کلاسی و دوره شد. درس ۶ “چه خبر ۱ ” تدریس شد.
تکلیف:
سوالات درس جدید را از روی جزوه مطالعه کنید.
اجتماعی:
درس ۷ “نواحی صنعتی مهم ایران” تدریس شد.
تکلیف:
متن درس جدید را مطالعه کرده و سوالات جزوه، مربوط به درس ۷ را مطالعه کنید.
هدیه های آسمانی:
درس ۶ ” مال مردم” را از روی جزوه مطالعه کنید.

پیروز و شاد و سلامت باشید
نسرین شریفیان