تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۱۱ نوامبر

 

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۱۱ نوامبر
فارسی:
روخوانی دروس انجام شد. گلدان خالی، حکایت و درس ششم، سرود ملّی، تدریس شد. آبانه ی شماره ۲ تمرین و پاسخ داده شد. کتاب نگارش تا پایان درس ۶ در کلاس انجام شد.
تکلیف:
روخوانی از دروس تمرین شود. از روی کلمات مشخص شده ی درس ۳ بار نوشته شود. هفته ی آینده دیکته ی کلاسی از درس های “حکایت” و “سرود ملّی” خواهد بود. لطفاً جهت آمادگی تمرین کنید و یک دیکته در منزل بنویسید. آبانه ی شماره ی ۳ را پس از مطالعه پاسخ دهید. شعرهایی که برای حفظ کردن هستند، پرسیده خواهند شد.
ریاضی:
اشکالات تقسیم کسرها برطرف شد. ضرب عددهای مخلوط تدریس و تمرینات صفحه های ۴۰، ۴۱ و ۴۲ در کلاس حل شد.
تکلیف:
تمرین های صفحه های ۴۳ تا آخر ۴۶ را در کتاب کامل و حل کنید.
اجتماعی:
درس ۵، ” جمعیت ایران” و درس ۶، “منابع آب ایران” تدریس شد. به کار ببندیم صفحه ی ۵۴ کار شد.
تکلیف:
سوال های مربوط به این دو درس تدریس شده را از روی جزوه مطالعه و تمرین کنید.

شاد، سلامت و پیروز باشید
نسرین شریفیان