تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۴ نوامبر

 

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۴ نوامبر
فارسی:
املای کلاسی از درس ” بازرگان و پسران” برگزار شد. درس جدید، ” چنار و کدوبن” تدریس شد. کلمات مهم درس مشخص و معنی شد. تمرین ها و نکات ادبی و واژه آموزی درس بحث و تمرین شد. دانش آموزان نمایش کوتاهی در سه نقش ( راوی داستان، بوته ی کدو و درخت چنار) در کلاس اجرا کردند. از کتاب نگارش، قسمتی از تمرین های درس چنار و کدوبن درکلاس انجام شد.
تکلیف:
روخوانی درس تمرین شود. از روی کلمات مهم درس ۳ بار نوشته شود. آبانه ی شماره ی ۲، مطالعه، تمرین و پاسخ داده شود. از کتاب نگارش، تمرین های باقیمانده ی درس “چنار و کدوبن ” در کتاب انجام شوند.
ریاضی:
برگه های ریاضی، تمرین ها و مسائل مختلف در رابطه با کسرها با همکاری و بکارگیری دانش آموزان در کلاس تمرین و حل شدند. سپس پرسش کلاسی کوتاهی در این رابطه برگزار شد. تقسیم کسرها تدریس شد. قسمتی از کار در کلاس و فعالیت های مربوط که تقسیم کسرها در کلاس انجام شدند.
تکلیف:
کار در کلاس صفحه ی ۳۸ و تمرین های صفحه ی ۳۹ انجام شوند
علوم:
درس ۳، رنگین کمان، دوره شد. دانش آموزان با آزمایش و بکار گیری ذره بین و عدسی ها، خاصیت های مختلف آنها را آزمایش و مشاهده کردند. همچنین طرز کار با منشور و تشکیل طیف رنگی نور و شکست نور بوسیله ی نور را تجربه کردند.
مدل چشم زور دریایی ، وسیله ی دیگری بود که شکست نور بین دو آینه ی موازی و موارد استفاده از آن را به دانش آموزان نشان می داد که هر کدام جداگانه با این وسیله آشنا شده و در زاویه های مختلفی آزمایش کردند.
تکلیف:
از کتاب جزوه ها، درس ۳ علوم، سوال و جواب ها مطالعه و تمرین شوند. هفته ی آینده از بین همین سوالات پرسش کلاسی بصورت شفاهی خواهیم داشت.

شاد و سلامت و پیروز باشید.