تکلیف هفتگی پنجم دبستان ۲۸ اکتبر

 

تکلیف هفتگی پنجم دبستان ۲۸ اکتبر
فارسی:
با سپاس از دانش آموزانی که شعر “خرد رهنمای و خرد دلگشای” را از حفظ خواندند، این درس مرور و تمرین شد. املای کلاسی برگزار شد. مهرانه ی شماره ی ۴ دوره، تمرین و انجام شد. درس جدید، بازرگان و پسران تدریس شد. تمرین های بعد از درس، درست و نادرست، درک مطلب و دانش زبانی، با توضیح و مثال، بررسی شدند. از کتاب نگارش، تعدادی از تمرین های درس “بازرگان و پسران” در کلاس انجام شد.
تکلیف:
روخوانی و روانخوانی درس ” بازرگان و پسران ” تمرین شود. از روی واژگان املایی که در آبانه ی شماره ۱ آمده است، ۲ تا ۳ مرتبه نوشته شود. هفته ی آینده، املای کلاسی از درس فوق خواهد بود. لطفاً جهت آمادگی برای املای کلاسی، یک دیکته از این درس در منزل تمرین شود. آبانه ی شماره ی ۱ تا پایان قسمت ریاضی انجام شود.
ریاضی:
ضرب کسرها تدریس شد. سوالات ریاضی مهرانه ی شماره ۴ انجام شد.
تکلیف:
هفته ی آینده از قسمت کسرها ( جمع و تفریق اعداد مخلوط و کسرهای بزرگتر از واحد همچنین ضرب کسرها) امتحان کلاسی خواهیم داشت. تمرین های صفحه ی ۳۵ انجام شود.

شاد، سلامت و پیروز باشید.
گلرو ایروانی