تکلیف هفتگی پنجم دبستان ۲۱ اکتبر

تکلیف هفتگی پنجم دبستان ۲۱ اکتبر
فارسی:
مهرانه ی شماره ی ۳ پاسخ داده شد. روخوانی دروس انجام شد. بخوان و حفظ کن ” خرد رهنمای و خرد دلگشای” تدریس شد.
از کتاب نگارش تمرین های درس سوم جواب داده شد. املاء کلاسی از درس ” رازی” برگزار شد.
تکلیف:
از روی کلمات املایی درس ۲ بار بنویسید. مهرانه شماره ۴ را مطالعه و سپس به سوالات جواب

دهید. شعرهای “رقص باد، خنده ی گل” و ” خرد رهنمای و خرد دلگشا” را حفظ کنید.

جهت آمادگی برای املاء کلاسی تمرین املاء کنید.
ریاضی:
اشکالات کسرها برطرف شد. درس جمع و تفریق اعداد مخلوط تدریس شد.
تکلیف:
تمرینات کتاب از صفحه ۲۷ تا صفحه ی ۳۱ در کتاب حل شود.
علوم:
درس های قبل پرسش و تمرین شد. درس چهارم، ” برگی از تاریخ زمین” تدریس شد.
تکلیف:
برای هفته ی آینده، فسیل مصنوعی بسازید
تعلیمات اجتماعی:
درس های قبل پرسش و تمرین شد. درس چهارم، ” من عضو گروه هستم ” تدریس شد.
تکلیف:
از سوالات مربوط به درس چهارم در جزوه ی سوالات مطالعه و تمرین کنید.

شاد، پیروز و پاینده باشید.
نسرین شریفیان