تکلیف هفتگی پنجم دبستان ۱۴ اکتبر

 

تکلیف هفتگی پنجم دبستان ۱۴ اکتبر
فارسی:
مهرانه ی شماره ی ۲ تمرین و پرسش و انجام شد. درس های حکایت ” درخت گردکان” و ” رازی و ساخت بیمارستان” تدریس شد.
دیکته ی کلاسی از درس های ” راز گل سرخ ” و کلمات ” فضل خدا” برگزار شد.
تکلیف:
از کلمات املایی درس که در مهرانه شماره ۳ نوشته شده، ۲ بار بنویسید. جهت آمادگی برای دیکته ی کلاسی، تمرین دیکته کنید. مهرانه ی شماره ی ۳ را پس از مطالعه جواب دهید. کتاب نگارش را تا پایان درس سوم کامل کنید.
ریاضی:
درس های قبل تمرین و رفع اشکال شد.
انواع کسرها تدریس و تمرین شد.
تکلیف:
تمرین های صفحه ی ۲۲ تا پایان صفحه ی ۲۶ را در کتاب حل کنید.
علوم:
درس سوم ” رنگین کمان ” تدریس شد.
تکلیف:
سوالات درس رنگین کمان را از روی جزوه مطالعه کنید.
هفته ی آینده از این سوالات پرسش کلاسی خواهیم داشت.
اجتماعی:
درس سوم، “همدلی با دیگران ” تدریس شد.
تکلیف:
سوالات درس فوق را از روی جزوه مطالعه کنید و سپس به سوالات مربوطه در مهرانه ی ۳ پاسخ دهید.
هدیه های آسمانی:
درس سوم، ” بانویی که یک سوره ی قرآن به نام اوست” را از روی جزوه مطالعه کنید.

پیروز، شاد و سلامت باشید.
نسرین شریفیان