تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۱۳ ماه می

 

 

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۱۳ ماه می
فارسی:
روخوانی و حفظ شعر برای امتحان شفاهی فارسی، برگزار شد. دیکته پای تخته، کلمات مترادف، هم خانواده و متضادها تمرین شدند.
تکلیف:
درس های تماشاخانه، رازی و ساخت بیمارستان، دفاع از میهن، نام نیکو، شجاعت، وقتی بوعلی کودک بود، را ،مطالعه کنید و به کلمات هایلایت شده ، توجه کنید. کلمات املایی اول هر درس در مجموعه ی پیک هفتگی را مطالعه و تمرین نمایید.
ریاضی:
نمونه سوالات هفته ی قبل پای تخته تمرین و رفع اشکال شد.
تکلیف:
هفته ی آینده امتحان ترم دوم ریاضی خواهیم داشت. نمونه سوالات داده شده را حل کنید و همچنین کتاب را مطالعه کنید.
علوم ـــ تکلیف:
جزوه های ۱ و ۲ را مطالعه کنید.
اجتماعی ـــ تکلیف:
جزوه های ۱ و ۲ را مطالعه کنید.

پیروز، شاد و سلامت باشید.
نسرین شریفیان