تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۶ ماه می

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۶ ماه می
فارسی:
بهارانه ی شماره ی ۶ پاسخ داده شد. امتحان روخوانی فارسی و حفظ شعر از دانش آموزانی که آمادگی داشتند گرفته شد. از کلمات املایی آذرانه ها، دیکته پای تخته کار شد. نگارش (انشاء نویسی) تمرین شد.
تکلیف:
درس های ” فردوسی فرزند ایران”، “حکایت”، “بوعلی و بانگ گاو” و درس سیزدهم ” روزی که باران میبارید” روخوانی کنید و بفرستید. هفته ی آینده از بقیه دانش آموزانی که امتحان روخوانی و حفظ شعر نداده اند، امتحان گرفته خواهد شد. لطفا آمادگی داشته باشید. کلمات املایی زمستانه های ۱، ۲، ۳ و ۴ را مطالعه و یک بار در دفتر مشق شب بنویسید.
ریاضی:
نمونه سوالات الگوها که هفته قبل در اختیار دانش آموزان قرار گرفته بود، در کلاس تمرین و پاسخ داده شد.
تکلیف:
نمونه سوالات اعداد مخلوط و کسرهای بزرگتر از واحد داده شده را حل کنید.
علوم: تکلیف:
کتاب و جزوه های ۱ و ۲ را مطالعه کنید.
اجتماعی: تکلیف:
کتاب و جزوه های ۱ و ۲ را مطالعه نمایید.
قرآن و هدیه های آسمانی:
امتحان قرآن و روخوانی برگزار شد.
هدیه های آسمانی، هفته ی آینده ۱۳ می، امتحان شفاهی برگزار خواهد شد.

پیروز، شاد و سلامت باشید.
نسرین شریفیان