تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۸ آپریل

 

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۸ آپریل
فارسی:
درس های قبل روخوانی و پرسش شد. دیکته کلاسی از درس های بوعلی، چشمه و سنگ و کار و تلاش برگزار شد. درس جدید، بخوان و بیندیش “همه چیز را همگان دانند” حکایت “جوان و راهزن” و نیایش تدریس شدند. بهارانه ی شماره ی ۲ در کلاس مرور، تمرین و پاسخ داده شد. دستور زبان ” فعل، فاعل، مفعول، نهاد، گزاره، صرف افعال، صفت و موصوف) توضیح داده شد.
تکلیف:
روخوانی دروس تمرین شود. از روی کلمات یک بار نوشته شود. روخوانی را ضبط کرده و بفرستید. برگه های آخر کتابچه ی تکلیف هفته که در مورد دستور زبان است را مطالعه کنید. بهارانه ی شماره ی ۳ را جواب دهید. دیکته از درس جدید تمرین کنید.
ریاضی:
تمرینات گذشته مرور، حل و اشکالات برطرف شد. درس جمع آوری داده ها و نمایش داده ها و میانگین تدریس شدند.
تکلیف:
تمرینات تا پایان صفحه ی ۱۳۳ در کتاب حل شوند.
علوم:
درس ۱۲ از ریشه تا برگ تدریس شد.
تکلیف:
سوالات درس ۱۲ را از روی جزوه مطالعه کنید.
اجتماعی:
درس ۱۷ و ۱۸ سفر به کربلای ۱ و ۲ تدریس شدند.
تکلیف:
سوالات مربوط به درس های فوق را از روی جزوه مطالعه بفرمایید.

 

شاد، پیروز و سلامت باشید.
نسرین شریفیان