تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۱ آپریل

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۱ آپریل

فارسی:
روخوانی درس های قبلی تمرین و تکرار شد. درس هفدهم “کار و تلاش” تدریس شد. واژه آموزی تمرین شد. از کتاب نگارش درس پانزدهم تمرین و پاسخ داده شد. بهارانه ی یک جواب داده شد. از درس “وقتی بوعلی کودک بود” دیکته گفته شد.
تکلیف:
از روی درس های “چشمه و سنگ” و “کار و تلاش” تمرین روخوانی کنید و سپس صدای خود را ضبط کرده و بصورت پیام صوتی بفرستید. از روی کلمات درس بنویسید. بهارانه ی شماره ی ۲ را مطالعه کرده و به سوالات جواب دهید. هفته ی آینده دیکته ی کلاسی از درس های ۱۶ و ۱۷ خواهد بود. لطفاً جهت آمادگی تمرین و یک املاء در منزل بنویسید.
ریاضی:
درس “حجم” تمرین و اشکالات رفع شد. تمرینات ریاضی بهارانه حل شد. درس ” گنجایش” تدریس شد. تمرین ها از صفحه ی ۱۱۸ تا پایان صفحه ی ۱۲۰ در کلاس انجام داده شد.
تکلیف:
تمرینات درس از صفحه ی ۱۲۳ در منزل حل شوند.
علوم:
درس یازدهم ” بکارید، بخورید” تدریس شد.
تکلیف:
از روی جزوه ی علوم سوالات مربوط به درس یازدهم را مطالعه و تمرین کنید.
اجتماعی:
درس های ۱۵ و ۱۶ “بازگشت از سفر حج” و “مدینه شهر پیامبر” تدریس شدند.
تکلیف:
سوالات مربوط به درس های ۱۵ و ۱۶ را از جزوه ی اجتماعی، مطالعه و تمرین کنید.

پیروز، سلامت و شاداب باشید.
نسرین شریفیان