تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۲۵ مارچ

 

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۲۵ مارچ
فارسی:
درس های “وقتی که بوعلی کوچک بود” و “چشمه و سنگ” تدریس شدند.
تکلیف:
روخوانی هر دو درس تمرین شود. کلمات متضاد، مترادف و هم خانواده و معنی شعر چشمه و سنگ را از روی زمستانه ی ۱۱ و بهارانه ی شماره ی ۱ مطالعه و حفظ کنید. از روی کلمات درس بوعلی ۱ بار نوشته شود. بهارانه ی شماره ی ۱ را جواب دهید. هفته ی آینده دیکته ی کلاسی از درس بوعلی خواهد بود. لطفاً دیکته در منزل تمرین کنید.
ریاضی:
حجم تدریس شد. صفحه ی ۱۱۳ در کلاس حل شد.
تکلیف:
از صفحه ی ۱۱۴ تا پایان صفحه ی ۱۱۷ در کتاب حل شود.

بچه های گلم، اجرای بسیار شاد و زیبایی برای برنامه های نوروزی ارائه دادید. هماهنگی خواندن سرودتان با ساز و تکنوازی توحید نتیجه ی تمرین های زیاد و سعی و دقت تان بود. امیدوارم همیشه شاد و پیروز باشید.
نسرین شریفیان