تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۱۱ مارچ

 

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۱۱ مارچ
فارسی:
درس های ۱۵، “کاجستان” بخوان و بیندیش “زیر آسمان شهر” ، حکایت (حکمت) تدریس شدند.
تکلیف:
واژه های درس کاجستان و بخوان و بیندیش از روی زمستانه ها دوبار نوشته شوند. روخوانی دروس تمرین شود. (ویدئو گرفته و ارسال کنید) دیکته تمرین شود. شنبه ۲۵ مارچ دیکته کلاسی از دروس فوق خواهیم داشت.
نگارش:
زمستانه ی ۷ و ۸ چک و جواب های درست پای تخته نوشته شد. زمستانه ۹ نیز جواب داده و نوشته شد.
تکلیف:
زمستانه ۱۰ و پیک نوروزی جواب داده شد. جواب ها را به ترتیب قبل در گروه بگذارید.
ریاضی:
تمرینات اعداد اعشاری، نسبت و تناسب پای تخته نوشته، تمرین و تکرار شد.
محیط دایره تدریس شد.
تکلیف:
تمرینات صفحه های ۱۱۱ و ۱۱۲ در کتاب حل شوند.
علوم:
جزوه ی علوم تا پآیان درس ۱۰ مطالعه شود.
اجتماعی:
جزوه ی اجتماعی تا پایان درس ۱۴ مطالعه شود. 
هدیه های آسمانی:
جزوه تا پایان درس ۱۲ مطالعه شود
قرآن:
روخوانی صفحه های ۶۱ و ۶۲ کتاب تمرین شود.

 

پیشاپیش, نوروز، این عید باستانی بر همگی شما گل های زیبا مبارک باد.

شاد و سلامت باشید
نسرین شریفیان