تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۴ مارچ

 

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۴ مارچ
فارسی:
روخوانی شعر بال در بال پرستو انجام شد. درس چهاردهم ” شجاعت” تدریس شد. از کتاب نگارش تمرین های درس شجاعت، جواب داده شد. زمستانه ی شماره ی ۶ تمرین و پاسخ دهی شد.
تکلیف:
روخوانی درس تمرین شود. از کلمات املایی درس ۲ بار نوشته شود. زمستانه های ۷ و ۸ جواب داده شوند. اسامی دانش آموزان و سوالی را که برای هر کدام در نظر گرفته شده، در گروه تلگرامی اعلام کرده ام. لطفاً طبق لیست انجام دهید.
ریاضی:
مساحت لوزی و ذوزنقه تدریس شد.
تکلیف:
پایین صفحه ی ۱۰۷ و صفحه های ۱۰۸ و ۱۰۹ کامل در کتاب حل شوند.
علوم:
درس ۱۰ ” خاک با ارزش” تدریس شد.
تکلیف:
سؤالات درس را از روی جزوه دوم، مطالعه کنید.
کار عملی: کاشت دانه ی گیاه (سبزه) تاریخ ۲۵ مارچ همراه خود بیاورید.

سلامت، شاد و پیروز باشید.
نسرین شریفیان