تکلیف هفتگی پنجم دبستان ۱۸ فوریه

 

تکلیف هفتگی پنجم دبستان ۱۸ فوریه
فارسی:
روخوانی درس ” روزی که باران می بارید ” تمرین و پرسش شد. دیکته از درس ۱۳ برگزار شد. مهرانه ی ۱ تا زمستانه ۴ که قبلاً کار و حل شده بودند، دوباره مرور و اشکالات مشخص شدند که دانش آموزان مجدداً مرور و رفع اشکالات را انجام دهند.
تکلیف:
زمستانه شماره ۵ انجام شود. دانش آموزان سوال مربوط به شخص خودشان در زمستانه ی ۵ را در گروه بگذارند. هفته ی آینده دیکته ی کلاسی از کلمات هم خانواده، متضاد و مترادف بگزار خواهد شد، لطفاً جهت آمادگی تمرین شود. ( به دانش آموزانی که گفته شده روخوانی را رکورد کنند و بفرستند) (درس هایی که خوانده ایم از هر کجا، هر شب و چند خط)
ریاضی:
اشکالات جمع و تفریق اعداد اعشاری برطرف شد. ضرب اعداد اعشاری تدریس شد.
تکلیف:
تمرینات کتاب از صفحه ۹۸ تا آخر صفحه ی ۱۰۱ انجام شوند.
علوم:
درس ۸ ” کارها آسان می شود ۱ ” تدریس شد.
تکلیف:
ادامه ی درس را در منزل مطالعه کنید.
اجتماعی:
درس ۱۲” کشورهای همسایه ۲ ” تدریس شد. این درس فقط برای مطالعه می باشد.
درس ۱۳ “حرکت های زمین ” تدریس شد.
تکلیف:
در منزل، نصف النهار، مدار و خط استوا را پیدا کنید و عکس بگیرید. درس فوق را مطالعه کنید.

شاد، سلامت و پاینده باشید.
نسرین شریفیان