تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۴ فوریه

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۴ فوریه
فارسی:
روخوانی دروس تمرین و درس بخوان و بیندیش ” فردوسی فرزند ایران” تدریس شد. از کتاب پیک های هفتگی، زمستانه ی شماره ۳ پاسخ داده شد. از کتاب نگارش درس ۱۱ ” نقش خردمندان ” پاسخ داده شد. دیکته کلمات درس تمرین شد.
تکلیف:
زمستانه ی شماره ی ۴ را مطالعه کرده و به سوالات جواب دهید. روخوانی ” فردوسی فرزند ایران” را تمرین کنید. هفته ی آینده دیکته ی کلاسی از درس یازدهم و درس ” فردوسی فرزند ایران” خواهد بود. لطفاً دیکته از این دو درس در منزل تمرین کنید.
ریاضی:
دانش آموزان با برش شکل های هندسی، اشکال هندسی متفاوتی ساختند و زاویه های را تمرین نمودند.
درس اعداد اعشاری تدریس شد.
تکلیف:
تمرینات کتاب را از صفحه ی ۸۸ تا پایان صفحه ی ۹۲ در کتاب حل کنید.
اجتماعی :
امتحان اجتماعی ترم اوّل برگزار شد.

هدیه های آسمانی و قرآن:
هفته ی آینده امتحان ترم اول هدیه های آسمانی خواهد بود. لطفاً با خواندن و تمرین جزوه ی هدیه های آسمانی، برای امتحان آماده باشید.

پیروز، شاد و سلامت باشید.
نسرین شریفیان