تکلیف هفتگی پنجم دبستان ۲۸ ژانویه

 

تکلیف هفتگی پنجم دبستان ۲۸ ژانویه
فارسی
روخوانی درس ۱۰ تمرین و پرسش و واژه های مهم ادبی تکرار و توضیح داده شد. شعر ” سرای امید” از چند نفر دانش آموزی که حفظ کرده بودند پرسیده شد. (امتیاز لازم برای این دانش آموزان در نظر گرفته شد). دیکته ی کلاسی از درس ۱۰ ” نام نیکو ” همراه با واژه های متضاد، هم خانواده، مترادف ها، گفته شد. درس ۱۱ ” ” تدریس و مطالب لازم توضیح داده شد.
تکلیف:
روخوانی درس ۱۱ ” نقش خردمندان ” تمرین شود. از روی واژه های مشخص شده ی درس دو بار نوشته شود. هفته ی آینده ی دیکته ی کلاسی از درس ۱۱ خواهد بود. لطفاً جهت آمادگی، دیکته در منزل تمرین شود. زمستانه ی شماره ی ۳ مطالعه، تمرین و حل شود.
ریاضی:
درس زاویه ها و چند ضلعی ها مرور و توضیح دوباره داده شد. تمرینات مرور فصل، صفحه های ۸۴ و ۸۵ در کلاس حل شدند.
تکلیف:
دانش آموزانی که فرصت کامل کردن تمرینات صفحه های ۸۴ ، ۸۵ را در کلاس نداشتند، لطفاً تمرینات را کامل کنند.
علوم:
امتحان ترم اوّل برگزار شد.
اجتماعی:
هفته ی آینده امتحان اجتماعی ترم اول خواهیم داشت. کتاب درسی و جزوه ی مربوطه را تا جایی که قبلاً مشخص شده، مطالعه و تمرین کنید. نمونه سوال در گروه کلاس گذاشته خواهد شد.

شاد، سلامت و پیروز باشید.
نسرین شریفیان