تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۲۱ ژانویه

 

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۲۱ ژانویه
فارسی:
امتحان نگارش و املای فارسی برگزار شد. زمستانه شماره ۲ در کلاس تمرین و به سؤالات پاسخ داده شد.
تکلیف:
شعر سرای امید را حفظ کنید.
ریاضی:
چهارضلعی ها و مجموع زاویه ها تدریس شد.
تکلیف:
تمرینات تا پایان صفحه ی ۸۳ در کتاب حل شوند
علوم:
هفته ی آینده امتحان علوم خواهیم داشت. جزوه ی علوم، سوالات علوم از پیک های هفتگی (مهرانه، آبانه، آذرانه و زمستانه) همچنین درس های کتاب علوم تا پایان درس ۷ (چه خبر ۲) مطالعه و تمرین شوند.
اجتماعی:
درس ۱۱ کشورهای همسایه ایران تدریس شد.
تکلیف:
درس جدید (کشور های همسایه ایران) مطالعه و سوالات مربوط به آن در جزوه مطالعه شوند.

پیروز، شاد و سلامت باشید.
نسرین شریفیان