تکلیف هفتگی پنجم دبستان ۱۴ ژانویه

تکلیف هفتگی پنجم دبستان ۱۴ ژانویه

فارسی:

شعر سرای امید تمرین و روخوانی شد،درس‌۱۰ نام نیکو تدریس شد.
کتاب نگارش درس ۹و۱۰ کار و جواب داده شد.
املا:کلمات در سهای ۸،۹،دیکته گفته شد.
تکلیف:

کلمات درس ۱۰را دوبار بنویسید روخوانی را تمرین کنید زمستانه شماره ۲را مطالعه و سؤالات را جواب دهید.
هفته آینده امتحان املا و نگارش خواهیم داشت نمونه سؤالات مهرانه ها آبانه ها آذرانه ها و زمستانه ۱و۲را مطالعه کنید.

ریاضی :

امتحان گرفته شد ورسم نیم سازو انواع زاویه ها توضیح داده و‌درس تکرار شد.
تکلیف :

فقط سؤالات زمستانه ۲را حل کنید

اجتماعی:

درس۱۰کشور ما چگونه اداره می شود تدریس شد.

عزیزان هفته آینده امتحان هنر و خوشنویسی هم‌خواهیم گرفت (وسایل نقاشی مدادرنگی )هم همراه بیاورید.

پیروزو شاد و سلامت باشید

نسرین شریفیان