تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۷ ژانویه

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۷ ژانویه
فارسی:
امتحان فارسی شفاهی ترم اوّل گرفته شد. شعر بخوان و حفظ کن ” سرای امید ” تدریس شد.
آذرانه شماره ۴ و زمستانه شماره ۱ در کلاس انجام شد.
تکلیف:
کلمات املایی شعر سرای امید که در ابتدای زمستانه ۱ نوشته شده است را دوبار در دفتر مشق بنویسید.
ریاضی:
زاویه و نیمساز تدریس شدند. تمرینات تا پایان صفحه ی ۷۸ در کتاب و سر کلاس حل شدند. هفته ی آینده امتحان ریاضی خواهیم داشت. جهت آمادگی برای امتحان سؤالات ریاضی مهرانه تا آخر زمستانه شماره ۱ را مطالعه و حل کنید.
علوم:
جزوه ی شماره ۱ مطالعه شود.
تعلیمات اجتماعی:
جزوه ی داده شده مطالعه شود.
قرآن و هدیه های آسمانی:
از کتاب قرآن صفحه های ۲۵ و ۲۶ تمرین روخوانی شود. درس های ۸ و ۹ از کتاب هدیه های آسمانی تدریس شدند. جزوه ی هدیه های آسمانی تا آخر درس ۹ مطالعه شود.

هفته ی خوشی را برای شما عزیزان آرزومندم.
پیروز، شاد و سلامت باشید.