تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۱۰ دسامبر

 

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۱۰ دسامبر
فارسی:
دروس قبل (شعرها) روخوانی و مرور شدند. حکایت ” وطن دوستی ” و درس نهم ” نام آوران دیروز، امروز و فردا ” تدریس شدند. از سه درس آخر دیکته (کلمه ) گفته شد. دستور زبان درس ۹ تدریس شد.
تکلیف:
روخوانی درس را تمرین کنید. کلمات مشخص شده ی درس ۹ را دوبار بنویسید. دیکته تمرین کنید و یک دیکته ی شب بنویسید. آذرانه ی شماره ی ۳ را حل کنید. لطفاً دقت کنید که کتاب مجموعه ی پیک های هفتگی را حتماً با خود به کلاس بیاورید که آذرانه های ۲ و ۳ را در کلاس مرور، رفع اشکال و انجام دهیم.
ریاضی:
درس تقارن محوری و تقارن مرکزی تدریس شد.
تکلیف:
تمرینات صفحات ۷۰ و ۷۱ کتاب را حل کنید. دانش آموزانی که تمرینات درس درصد را حل نکرده بودند، لطفا انجام دهند.
علوم:
امتحان علوم برگزار شد.

سلامت، شاد و خندان باشی
نسرین شریفیان