تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۳ دسامبر

 

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۳ دسامبر
فارسی:
از بقیه دانش آموزان حفظ شعر پرسیده شد. تعدادی از دانش آموزان خلاصه درس دفاع از میهن را به شکل داستان تعریف کردند. جهت مطالعه ی بیشتر، درس جدید تدریس نشد. از کتاب نگارش درس دفاع از میهن جواب داده شد. از درس فوق دیکته گفته شد.
تکلیف:

روخوانی تمام دروس تمرین شود. از درس دفاع از میهن دیکته تمرین شود.
ریاضی:
تا پایان صفحه ی ۵۹ کتاب ریاضی، دوره و اشکالات برطرف شد. درس جدید “درصد ” تدریس شد. صفحه های ۶۰ تا ۶۳ در کلاس حل شد.
تکلیف:
صفحه های ۶۴ و ۶۵ در منزل حل شوند. بعضی از دانش آموزان عزیز، تمرینات دروس قبل را حل نکرده بودند، لطفا رسیدگی بفرمایید.
علوم:
جزوه ی علوم مطالعه شود. هفته ی آینده امتحان علوم گرفته خواهد شد.
اجتماعی:
امتحان اجتماعی تا پایان درس ۷ برگزار شد.
قرآن و هدیه های آسمانی:
از روی جزوه، قسمت های تدریس شده مطالعه شود.

پیروز و پاینده باشید.
نسرین شریفیان