تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۲۶ نوامبر

 

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۲۶ نوامبر
فارسی:
حفظ شعرها دوباره پرسیده و روخوانی انجام شد. درس دفاع از میهن تدریس شد.
تکلیف:
روخوانی درس را تمرین کنید. از روی کلمات املایی (کلمات مشخص شده) درس ۳ بار نویسید. آذرانه ی شماره ی ۱ را انجام دهید. هفته ی آینده از همین درس املاء خواهیم داشت. لطفا یک املاء در منزل تمرین کنید.

🍁💐اذرانه شماره ۱. ۲۰۲۲
نگارش:
تا پایان درس ۶ در کتاب کامل و انجام شد.
تکلیف:
نگارش درس ۸ ( دفاع از میهن ) را در کتاب کامل کنید.
ریاضی:
اشکالات نسبت و نسبت های مساوی برطرف شد. درس تناسب تدریس شد.
تکلیف:
تمرینات از صفحه ی ۵۶ تا پایان صفحه ی ۵۹ در کتاب حل شود.
اجتماعی:
هفته ی آینده امتحان اجتماعی برگزار خواهد شد. لطفاً مطالعه بفرمایید.
قرآن و هدیه های آسمانی:
درس ششم ” مال مردم ” و درس هفتم ” رنگین کمان جمعه” تدریس شد.

تکلیف:

صفحه های ۴۸ و ۴۹ را در کتاب کامل کنید و سؤالات درس را از جزوه بخوانید.
قرآن،

از صفحه ی ۱۹ تا پایان صفحه ی ۲۴ تدریس شد.

تکلیف:

صفحه های ۲۵ و ۲۶ را در منزل روخوانی کنید.

پیروز، شاد و سلامت باشید.
نسرین شریفیان