تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۵ نوامبر

 

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۵ نوامبر
فارسی:
درس های قبل، “چنار و کدوبن” ، ” گلدان خالی” و همچنین حفظ شعرها پرسیده شد. آبانه شماره ی ۲ کار شد. از درس گلدان خالی دیکته گفته شد. درس های حکایت ” زیرکی” و درس سرود ملی تدریس شدند.
تکلیف:
روخوانی و روانخوانی دروس تمرین شوند. جهت حفظ شعرها چندین بار از روی شعرها خوانده شود. از روی کلمات مشخص شده ی درس ۳ مرتبه نوشته شود. یک دیکته نیز تمرین شود. هفته ی آینده دیکته خواهیم داشت.
ریاضی:
اشکالات دروس قبل برطرف شدند. تمرینات فصل تا پایان صفحه ی ۴۵ در کلاس حل شدند. نمونه های اعداد مرکب داده و حل شدند.
تکلیف:
از اول کتاب تا پایان صفحه ی ۴۵ کتاب را برای خودتان دوره کنید و تمرین هایی را که احتمالاً حل نکرده اید، حل و کامل کنید. هفته ی آینده امتحان ریاضی تا پایان صفحه ی ۴۵ خواهد بود.
علوم:
درس ” مانند زمین شناسان” تا صفحه ی ۳۴ و درس ۵ “حرکت بدن” تا صفحه ی ۴۰ تدریس شدند.
تکلیف:
کاوشگری صفحه های ۳۶ و ۳۷ را مطالعه کرده و آن را درست کنید. نمونه عکس دکمه فشاری در گروه تلگرام در اختیارتان قرار داده شده است. (این کار عملی ۲ نمره برای امتحان خواهد داشت)
اجتماعی:
درس قبل “جمعیت ایران” پرسیده شد. درس ۶ “منابع آب ایران” تدریس شد.
تکلیف:
سوال ۱۲ صفحه ی ۳۱ درباره(سرگذشت یک رود) حتماً یک انشاء بنویسید

هفته ی خوشی را برای شما عزیزان آرزومندیم
سلامت، شاد و پیروز باشید.
نسرین شریفیان