تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۳۰ اکتبر

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۳۰ اکتبر
فارسی:
درس های خرد رهنمای وخرد دلگشای و بازرگان و پسران پرسیده شد. آبانه ی شماره ی ۱ انجام شد. تمرین های کتاب نگارش برای درس بازرگان و پسران جواب داده شد. درس های پنجم ” چنار و کدوبن” و بخوان و بیندیش ” گلدان خالی” تدریس شدند.
تکلیف:
روخوانی درس های جدید ۳ بار تمرین شوند. کلمات املایی درس های داده شده ۳ بار نوشته شوند. املای کلاسی هفته ی آینده از درس فوق خواهد بود. لطفاً املاء در منزل تمرین شود. کلمات مترادف، متضاد و هم خانواده از روی آبانه شماره ی ۲ حفظ شوند. آبانه ی شماره ی ۲ انجام شود. موضوع انشاء صفحه ۲۶ کتاب نگارش نوشته شود.
ریاضی:
تمرین های تقسیم کسرها حل و اشکال های دانش آموزان بررسی و برطرف شد. درس ضرب اعداد مخلوط تدریس و تمرینات صفحه های ۴۰ و ۴۱ در کلاس انجام شد.
تکلیف:
صفحه های ۴۲ و ۴۳ در کتاب انجام شوند.
علوم:
فسیل های مصنوعی ساخت دانش آموزان در کلاس مشاهده و امتیاز لازم به هر کدام داده شد. پوشه ی جزوه ی علوم در اختیار تک تک دانش آموزان قرار گرفت.
تکلیف:
سوالات درس های تدریس شده ی علوم از روی جزوه مطالعه و تمرین شوند.
اجتماعی:
پوشه ی جزوه ی اجتماعی نیز در اختیار تک تک دانش آموزان قرار گرفت.
تکلیف:
سوالات اجتماعی درس های تدریس شده ی از روی جزوه مطالعه و تمرین شوند.
قرآن و هدیه های آسمانی:
تا صفحه ی ۹ کتاب قرآن روخوانی شد. صفحه ی ۱۰ کتاب در منزل مطالعه شود.
از کتاب هدیه های آسمانی درس های سوم و چهارم ” بانویی که یک سوره به نام اوست” و ” از نوزاد بپرس” تدریس شدند.
تکلیف:
جزوه ی هدیه های آسمانی نیز در اختیار دانش آموزان قرار گرفته است. از سوالات جزوه تا آخر درس ۴ مطالعه و تمرین شود.
اولیاء محترم:
جهت تمرین و تفهیم هر چه بیشتر درس ها به دانش آموزان عزیز، جزوه هایی برای درس های علوم، اجتماعی و هدیه های آسمانی تشکیل شده از سوالات مهم همراه با جواب، از هر درس در اختیار دانش آموزان قرار گرفته است. لطفاً دقت بفرمایید که دانش آموزان به ترتیب و همراه با درس های تدریس شده، سوالات جزوه ها را تمرین کنند که در زمان امتحان فشار درسی زیادی را نداشته باشند. قبلاً از همکاری شما عزیزان سپاسگزارم.

هفته ی خوشی را برای شما عزیزان آرزومندم.
پیروز و پاینده باشید.
نسرین شریفیان