تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۱۵ اکتبر

 

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۱۵ اکتبر
فارسی:
حفظ خوانی شعر پرسیده و کلمات مربوط به آن تمرین شد. دیکته کلاسی گفته شد. درس ۳ ” رازی و ساخت بیمارستان ” تدریس شد. از کتاب نگارش، پیشوند، پسوند و میانوند تدریس و تمرین شد. نگارش دروس قبل تمرین شد. مهرانه ی شماره ی ۳ کار و تمرین شد.
تکلیف:
از روی کلمات مشخص شده ی درس ۳ بار نوشته شود. روخوانی درس ” رازی و ساخت بیمارستان ” تمرین شود. مهرانه ی شماره ی ۴ کامل شود. هفته ی آینده دیکته ی کلاسی از درس ۳ خواهیم داشت. لطفاً جهت آمادگی، یک دیکته در منزل تمرین شود.
ریاضی :
تمرینات قبلی حل و تمرین شده و اشکالات برطرف شد. درس ضرب کسرها تدریس شد و صفحه های ۳۲ و ۳۳ در کتاب حل شدند.
تکلیف:
تمرینات صفحه های ۳۴ و ۳۵ در کتاب حل شوند.
علوم:
درس ” تغییرات مواد ” پرسیده شد و درس ۳ ” رنگین کمان ” تدریس شد.
تکلیف:
کاوشگری صفحه های ۲۰ و ۲۳ را در منزل انجام دهید.
اجتماعی:
درس ۲ پرسیده شد. درس های ۳، “همدلی با دیگران” و درس ۴ ” من عضو گروه هستم” تدریس شدند.

تکلیف:

صفحه های ۱۸ و ۱۹ را در منزل مطالعه کنید.

هفته ی خوشی را برای شما عزیزان آرزومندم
شاد و پیروز باشید

نسرین شریفیان