تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۸ اکتبر

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۸ اکتبر
فارسی:
از حفظ خوانی شعر ” رقص باد، خنده ی گل” پرسیده شد. بقیه درس روخوانی شد. پرسش های مهرانه و تمرینات کتاب نگارش جواب داده شده و انجام داده شدند. بخوان و بیندیش ” راز گل سرخ و حکایت گردکان” تدریس شد. دیکته کلاسی گفته شد.
تکلیف:
کلمات مشخص شده ی درس را ۲ بار بنویسید. کلمات متضاد، هم خانواده و مترادف را حفظ کنید. حفظ شعر را تمرین کنید، مجدداً پرسیده خواهد شد. مهرانه ی شماره ی ۳ را انجام دهید. چنانچه در املاء کلاسی غلط املایی داشته اید، لطفاً درست کلمه را دوبار بنویسید.
ریاضی:
اشکالات درس قبل برطرف شد. مبحث کسرهای بزرگتر از واحد و اعداد مخلوط تدریس شد.
تکلیف:
از صفحه ی ۲۳ تا آخر ۲۶ در کلاس حل شد. لطفاً مجدداً مرور و کنید که کامل حل کرده باشید. جمع و تفریق اعداد مخلوط را تا آخر صفحه ی ۳۱ در کتاب حل کنید.
هدیه های آسمانی:
درس اوّل مرور شد. درس دوم ” تنها او” تدریس شد.
تکلیف:
صفحه ی ۱۶ ببین و بگو (صفحه ی ۱۷) با خانواده را انجام دهید.

هفته ی خوشی را برای شما عزیزان آرزومندیم.
شاد و پیروز باشید.
نسرین شریفیان