تکلیف هفتگی کلاس پنجم ۱ اکتبر

 

تکلیف هفتگی کلاس پنجم ۱ اکتبر
فارسی:
درس ستایش و تماشاخانه پرسش و بررسی شد. دیکته ی کلاسی از دروس تماشاخانه و ستایش گفته شد. درس جدید شعر بخوان و حفظ کن و درس ۲ ” فضل خدا” تدریس شد. همچنین نگارش درس مربوطه (حروف ربط) تدریس شد.
تکلیف:
روخوانی دروس جدید تمرین شود. کلمات شعر ” رقص باد خنده گل” و ” فضل خدا” دو بار نوشته شود. شعر ” رقص باد خنده ی گل” حفظ شود. کتاب نگارش تا پایان صفحه ی ۱۶ در کتاب کامل شود. مهرانه ی شماره ی ۲ مطالعه و تمرینات و سوالات انجام داده شود.
ریاضی:
درس الگوها تدریس شد. سوالات و تمرینات قسمت ریاضی مهرانه ی ۱ حل، بررسی و رفع اشکال شد.
تکلیف:
تمرینات کتاب تا پایان صفحه ی ۱۹ در کتاب انجام شود.
علوم:
درس اول ” زنگ علوم” پرسیده شد. آزمایش تخم مرغ و همچنین فرفره ی چرخان در کلاس انجام شدند. تغییرات مواد تدریس شد.
تکلیف:
دروس تدریس شده تا پایان صفحه ی ۱۶ کتاب مطالعه شود.
اجتماعی:
درس اوّل، کامل و درس دوم “احساسات ما” تدریس شد.
تکلیف:
کاربرگ شماره ۱ در آخر کتاب را کامل کنید و ادامه ی درس ۲ را تا پایان صفحه ی ۱۱ مطالعه کنید.
هدیه های آسمانی:
درس اوّل ” دسته گلی از آسمان ” و درس دوم ” تنها او ” را مطالعه کنید
قرآن:
صفحه ی ۹ کتاب را مطالعه کنید.

شاد و پیروز باشید.
نسرین شریفیان