تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۲۴ سپتامبر

 

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۲۴ سپتامبر
فارسی:
روخوانی درس ستایش مرور و پرسش شد. درس اوّل کتاب فارسی، تماشاخانه، تدریس شد و کلمات مهم درس مشخص گردید. کلمات متضاد، هم خانواده و مترادف از بین کلمات درس مشخص و تمرین شد.
تکلیف:
روخوانی دروس تماشاخانه و ستایش را ۲ مرتبه انجام دهید. از روی کلمات مشخص شده ی درس تماشاخانه دوبار بنویسید. هفته ی آینده دیکته ی کلاسی از هر دو درس فوق خواهد بود. لطفا جهت آمادگی، دیکته در منزل تمرین کنید. کلمات مترادف، متضاد و هم خانواده هر دو درس را حفظ کنید. مهرانه ی شماره ی ۱، در اختیار دانش آموزان قرار گرفته است. برگه ی اول مهرانه خلاصه، معنی شعر ستایش و دستور زبان مربوط به شعر است و برگه های بعدی تمرینات مربوط به دروس مختلف. مهرانه را مطالعه کرده و سوالات و تمرینات مربوطه را پاسخ و انجام دهید.
ریاضی:
تمرینات هفته ی گذشته مرور و بررسی شد. درس جدید، جمع و تفریق اعداد مرکب تدریس شد.
تکلیف:
تمرینات درس جدید از برگه ی ۱۰ تا پایان برگه ی ۱۳ در کتاب انجام شود.
علوم:
درس اول (زنگ علوم) تدریس شد. درس سوم ( تغییرات مواد) توضیح داده شد.
تکلیف:
آزمایش مربوط به فرفره ی چرخان را با درست کردن فرفره در منزل انجام دهید. هفته ی آینده آزمایشات مربوط به درس تغییرات مواد در کلاس انجام خواهد شد. هر دانش آموزان با انتخاب خود مسؤل آوردن قسمتی از مواد لازم برای آزمایشات شده است. لطفا هفته ی آینده فراموش نکنید.
اجتماعی:
درس اول (من با دیگران ارتباط برقرار می کنم) تا پایان برگه ی ۳ روخوانی و تدریس شد.
تکلیف:
ادامه ی درس (من با دیگران ارتباط برقرار می کنم) تا پایان برگه ی ۶ کتاب در منزل مطالعه شود.
هفته ی خوشی را برای شما عزیزان آرزومندم. پیروز و پاینده باشید.
ن. شریفیان