تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی۱۷ سپتامبر

 

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی۱۷ سپتامبر
فارسی:
درس ” ستایش ” تدریس شد. معنی شعر بیان و تدریس شد. در رابطه با شعر؛ بیت، مصرع، قافیه و ردیف با مثال توضیح داده شد. کلمات متضاد، هم خانواده و مترادف از درس، بحث و بررسی و نوشته شد. برای املاء و نگارش واژه های تشدید داری که دانش آموزان به یاد داشتند روی تخته نوشته شد. سپس دانش آموزان با توجّه به علائم نگارشی با کلمات تشدید دار به طرزی که یک روایت بسازند، جمله سازی کردند.
تکلیف:
از روی واژه های مشخص شده ی درس سه مرتبه نوشته شود. معنی شعر و آنچه مربوط به شعر است همراه با واژه های داده شده (مترادف، متضاد و هم خانواده) حفظ شود. هفته ی آینده املاء کلاسی خواهیم داشت. لطفاً جهت آمادگی یک املاء در منزل تمرین شود.
ریاضی:
عدد نویسی یادآوری و دوره شد. در باره ی کسرها و چهار عمل اصلی، جدول ارزش مکانی، زاویه ها، شکل های هندسی از کلاس چهارم تمرین و دوره شد. درس اول ریاضی پنجم معرفی میلیارد تدریس شد.
تکلیف:
تمرینات از صفحه ی ۲ کتاب تا آخر صفحه ی ۷ را در کتاب حل و انجام دهید.

هفته ی خوشی را برای شما عزیزان آرزومندم
ن. شریفیان