تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۲۱ ماه می

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۲۱ ماه می

امتحان ریاضی:
دانش آموزان پایه پنجم مجتمع آموزشی سینا، روز شنبه ۲۸ ماه می امتحان ریاضی خواهند داشت.

جهت آمادگی:
پنج برگه ی پلی کپی سوالات و تمرین های ریاضی از بخش های مختلف کتاب در اختیار دانش آموزان قرار گرفته است. لطفاً برگه ها حل و تمرین شوند. همچنین سوالات ریاضی پیک های هفتگی ( مهرانه، آبانه، آذرانه، زمستانه، ….) و تمرین های داخل کتاب، دوره و بررسی شوند.

نکته ی مهم:
لطفاً توجه بفرمایید که دانش آموزان روز شنبه ۲۸ ماه می، کتاب فارسی، علوم، جزوه ی سوالات علوم، یک دفتر و مداد و پاکن همراه داشته باشند. پس از امتحان ریاضی به مرور و تمرین دروس فارسی و علوم خواهیم پرداخت.

پیروز و شادمان باشید.
نسرین شریفیان