تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۱۴ ماه می

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۱۴ ماه می

هفته ی آینده پایه پنجم ابتدایی امتحان پایان ترم اجتماعی خواهند داشت. جهت آمادگی جزوه های شماره ی ۱ و ۲ و همچنین کتاب درسی تمرین و مطالعه شوند.

پلی کپی های داده شده به دانش آموزان ( ۲ برگ فارسی، ۲ برگ ریاضی و سه برگ اجتماعی ) تمرین شوند

بهارانه ی شماره ی ۷ نیز انجام شود.

توجه بفرمایید:

هفته ی آینده، شنبه، ۲۱ ماه می دانش آموزان جزوه های علوم، اجتماعی، کتاب های علوم، اجتماعی و ریاضی را همراه داشته باشند.

لازم به ذکر است که کلاس ها در مجتمع آموزشی سینا در روزهای ۲۱ و ۲۸ ماه می همچنان فعال و امتحانات در ساعات دروس مربوطه برگزار خواهند شد.

پیروز و شادمان باشید

نسرین شریفیان