تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۳۰ اپریل

 

 

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۳۰ اپریل

فارسی:

درس ۶ تا پایان درس ۱۰ پرسیده و مرور تمرین شد. فیلم حمله ی چنگیز به ایران در کلاس پخش شد. دیکته از دروس فوق گفته شد. انشاء نویسی تمرین شد. بهارانه ۴ تمرین شد.

تکلیف:

از درس ۱۱ تا پایان درس ۱۴ تمرین روخوانی شود. املاء کلاسی از این دروس خواهد بود. جهت آمادگی یک دیکته از این دروس گفته شود. لطفا از روخوانی این دروس ویدئویی تهیه کنید و در تلگرام بفرستید. ( ارائه ی این ویدئو ۵ امتیاز خواهد داشت)

امتحان فارسی و نگارش از ده درس اول خواهد بود. لطفا جهت آمادگی تمرین شود.

ریاضی:

تمرینات پایانی کتاب حل و بررسی شدند.

تکلیف:

پلی کپی ریاضی در اختیار دانش آموزان قرار داده شده است. لطفا انجام شود.

هدیه آسمانی:

درس ۱۷ ” اینها و آنها ” و ” نیایش ”  تدریس شدند.

تکلیف:

جزوه ی شماره ی ۲ مطالعه شود. هفته ی آینده پرسش خواهد شد.

قرآن:

دروس ۱۰، ۱۱ و ۱۲ تدریس شدند.

تکلیف:

روخوانی صفحات ۱۰۶ و ۱۰۷ آخر کتاب تمرین شوند.

پیروز و شادمان باشید

نسرین شریفیان