تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۲۳ اپریل

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۲۳ اپریل
فارسی:
روخوانی، نکات دستوری، نکات ادبی و نگارش از پنج درس اول کتاب دوره و تمرین شد.
دیکته از این دروس گفته شد. بهارانه ی شماره ی ۳ انجام شد.
تکلیف:
از درس ۶ ” سرود ملی ” تا پایان درس ۱۰ ” نام نیکو” مطالعه و دوره شود. روخوانی این دروس را ضبط کرده و مانند قبل ارسال کنید. بهارانه ی شماره ی ۴ انجام شود.
ریاضی:
تمرینات درس میانگین دوره و انجام شد. همچنین مسائل اضافی از این مبحث حل شد. درس احتمال تدریس شد.
تکلیف:
تمرینات از صفحه ی ۱۳۶ تا آخر ۱۳۹ در کتاب انجام شود
اجتماعی :
درس ۲۰ پرسیده شد. درس ۲۱ “کشور گشایان بی رحم ” و درس ۲۲ ” باز سازی ویرانه ها” تدریس شد.
تکلیف :
از روی جزوه ی اجتماعی دروس ۲۱ و ۲۲ مطالعه شوند.

هدیه های آسمانی:
درس ۱۵ ” بهمن همیشه بهار” و درس ۱۶ ” روزنامه های دیواری ” تدریس شدند.
تکلیف:
دو درس ۱۵ و ۱۶ را از روی جزوه مطالعه کنید.

نکته قابل توجه
لطفاً هفته ی آینده جزوه های علوم، اجتماعی، هدیه های آسمانی را همراه داشته باشید.

سلامت، شاد و پیروز باشید.
نسرین شریفیان