تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۱۶ آپریل 

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۱۶ آپریل 
فارسی: 
روخوانی بخوان و بیندیش “همه چیز را همگان دانند” تمرین شد. کلمات هم معنی و متضاد درس بازگویی، تمرین و نوشته شدند. املاء کلاسی گفته شد.
تکلیف: 
روخوانی و روانخوانی پنج درس اول کتاب تمرین کنید. از هر کدام از دروس اوّل تا پنجم شش کلمه به دلخواه انتخاب کنید و متضاد و یا هم معنی هر کدام را بنویسید. هفته ی آینده، املاء کلاسی از پنجم درس اول کتاب خواهد بود. لطفا جهت آمادگی یک املاء در منزل تمرین کنید.  مهرانه ی شماره ی ۳ انجام شود.
ریاضی:
درس میانگین، صفحه ی ۱۳۰ کتاب تدریس شد. کار در کلاس صفحه ی ۱۳۱ و فعالیت صفحه ی ۱۳۲ در کلاس بحث، تمرین و انجام شدند.
تکلیف: 
تمرین صفحه ی ۱۳۳ را در کتاب انجام دهید.
اجتماعی: 
درس ۲۰ ” وزیران کاردان” تدریس شد. در مورد سلسله های غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان بحث و گفتگو و مقایسه شد.
تکلیف:
فعالیت صفحه ی ۱۰۵ کتاب را انجام دهید. همچنین با رسم نقشه ی جغرافیایی، قلمرو و پیشرفت این سه دوره را با هم مقایسه کنید.
هدیه های آسمانی: 
درس چهاردهم، ” بزرگ مرد تاریخ ” تدریس شد.
تکلیف: 
قسمت ” گفتگو کنیم” صفحه ی ۹۷ را انجام دهید.
شاد و پیروز باشید