تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۹ اپریل

 

تکلیف هفتگی پنجم ابتدایی ۹ اپریل

فارسی:

درس کار و تلاش پرسیده شد. املاء کلاسی، صحیح ـ غلط گفته شد. نگارش صفحات آخر کتاب انجام شد. درس بخوان و بیندیش (همه چیز را همگان دانند)، حکایت (جوان و راهزن) و نیایش تدریس شد. کلمات مهم دروس مشخص شدند

تکلیف:

روخوانی دروس جدید تمرین و ویدئو شود. از کلمات مشخص شده ی درس دو بار نوشته شود. واژه ی نامه ی آخر کتاب صفحات ۱۴۵ و ۱۴۶ مطالعه شود. دیکته کلاسی هفته ی آینده از بخوان و بیندیش و حکایت خواهد بود. لطفاً جهت آمادگی برای دیکته ی کلاسی، دیکته در منزل تمرین شود. بهارانه ی شماره ی ۲ انجام شود.

ریاضی:

بخش آمار و احتمال (جمع آوری و نمایش داده ها) تدریس شد. صفحه ی ۱۲۷ در کلاس تمرین شد.

تکلیف:

صفحات ۱۲۸ و ۱۲۹ در کتاب انجام شوند.

علوم:

درس یازدهم (بکاریم و بخوریم) پرسیده شد. درس دوازدهم (از ریشه تا برگ ) تدریس شد.

تکلیف:

یک داستان تخیلی با عنوان ” از ریشه تا برگ ” بنویسید.

اجتماعی:

درس هیجدهم پرسیده و تمرین شد. درس نوزدهم ( ایرانیان مسلمان حکومت تشکیل می دهند) تدریس شد.

تکلیف:

فعالیت صفحه ی ۱۰۱ در کتاب انجام شود.

هدیه های آسمانی و قرآن:

درس خورشید پشت ابر پرسش شد. درس سیزدهم ” کوچک های بزرگ ” تدریس شد.

داستان (عزیر زنده می شود) تدریس شد.

تکلیف:

پایان صفحه ی ۹۳ کتاب هدیه ها (با خانواده) انجام شود.

روخوانی صفحات ۶۱ و ۶۲ از کتاب قرآن تمرین شود.

 

پیروز و شادمان باشید.

نسرین شریفیان